Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

ISPadmin 5.08

ISPadmin 5.08 stable

DATUM VYDÁNÍ: 10.10.2019

Úpravy a opravy v grafice napříč systémem


ISPadmin 5.08 beta3

DATUM VYDÁNÍ: 04.10.2019

Zaokrouhlování (CZ lokalizace)

 • Pokud máte v obecném nastavení fakturace (Fakturace / Nastavení / Obecné) zvoleno zaokrouhlování výsledné ceny (položka price_rounding), tak se při generování a editaci faktur (v případě potřeby) na fakturu automaticky propíše položka Zaokrouhlení.
 • Zaokrouhlení se rozpočte na základ a daň (v běžném režimu).
 • Přidáním položky dojde k upravení celkových součtů a částky k úhradě.
 • Rekapitulace DPH následně zohledňuje tyto úpravy.

Grafické úpravy

 • Ping na adresu klienta
 • Přidání další IP adresy u aktivní služby Internet
 • Rozsahy IP adres
 • Horizontální posuv
 • Více řádků v textových polích
 • ARES upozornění (CZ lokalizace)

Dokumentace k servisním zásahům (úkolům)

 • Stávající způsob uploadu povinných dokumentů byl nahrazen multiuploadem.
 • Pokud je vybrán konkrétní klient a je zaškrtnut checkbox Uložit dokumenty ke klientovi, tak jsou povinné dokumenty nahrány ke klientovi (buď do Dokumentů, nebo do Fotogalerie).
 • V Kartě klienta je možné tyto dokumenty smazat. Dokumenty však zůstanou u servisního zásahu.
 • Když v servisním zásahu dojde ke změně v zadaném klientovi, tak se povinné dokumenty nahrané u starého klienta automaticky přesunou do Karty nového klienta.

Další změny

 • Upraven export do Pohody
 • Upraven formát data v systému na DD.MM.YYYY (CZ lokalizace)
 • Upraveno zobrazování provize v Portálu Dealer
 • Přidáno ID ke službě v Kartě klienta / Aktivní služby
 • V API upraveno vyčítání korespondenční adresy u IPTV a CATV
 • Odstraněn problém při nevyplnění horního řádku při odesílání SMS v Ostatní / Volné SMS
 • Opravena kontrola zadávaných dat ve formuláři Hromadný email (Ostatní / Hromadné / E-mail)
 • Opravena funkce zapamatování předchozí volby Evidovat/Neevidovat v EET u příjmu hotovosti (CZ lokalizace)
 • Opraveno doplňování dat do Korespondenční adresy dle ARESu (CZ lokalizace)

ISPadmin 5.08 beta2

DATUM VYDÁNÍ: 19.09.2019

 • Sekce Klienti a Hardware přepsány do nové verze frameworku Bootstrap
 • Sloupec Klient přidán do tabulky v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální. Možnost prokliku do Karty klienta.
 • Proklik z názvu konkrétní služby v Hardware / Nastavení / Nastavení pingu / Individuální do Karty klienta / Aktivní služby
 • Informace o individuálních nastaveních pingu (IP, platnost) uvedeny přímo u příslušných služeb v Kartě klienta / Aktivní služby. Možnost editace a odstranění jednotlivých nastavení.
 • Při stejné IP adrese klienta a koncového zařízení znemožněno nastavení monitoringu IP adresy klienta
 • Upraveno grafické zobrazování fakturovaných období při vystavování jednotlivých faktur
 • Přidána možnost prokliku z přehledu vyfakturovaných období do detailu konkrétní faktury
 • Přidán CSV export ve Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky
 • Změna formátu ceny na faktuře: Pro větší přehlednost jsou ceny na fakturách členěny do skupin o třech číslicích: 1234 –> 1 234
 • Upraven formát názvu exportu do Pohody: V názvu je nyní i informace o období a fakturační skupině.
 • Upraven layout faktury se složenkou
 • Opraven náhled platby ve Fakturace / Banka / Email
 • Opravena funkce Obnovení stornované faktury ve Fakturace / Storno / Faktury

ISPadmin 5.08 beta1

DATUM VYDÁNÍ: 20.08.2019

Změna výpočtu daně shora (CZ lokalizace)

 • Do konce března 2019 se pro výpočet DPH shora používal výhradně koeficient zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. U 21% sazby DPH činil tento koeficient 0,1736. Když se jím vynásobila cena s DPH, výsledkem byla hodnota DPH. Cena bez DPH se pak zjistila odečtením DPH od ceny s DPH.
 • Od 1. dubna 2019 se začal používat nový způsob kalkulace DPH shora, který má zajistit, aby bylo při výpočtu shora i zdola dosaženo stejných hodnot. V současnosti platí přechodné 6měsíční období, ve kterém je možné používat oba způsoby výpočtu.

Zobrazení vyfakturovaných období

Na následujících stránkách došlo k vylepšení zobrazování vyfakturovaných období:

 • Karta klienta / Fakturace
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury
 • Karta klienta / Fakturace / Editace fakturačního období
 • Fakturace / Banka / Import / Manuální párování plateb s fakturami (nebo Fakturace / Úhrady / Úhrady / Manuální párování plateb s fakturami)

Další změny v této oblasti se objeví v příštích verzích.

Grafy

Byly přepracovány následující typy grafů: 

 • Statistiky / Statistiky Serveru / Grafy:
  • CPU load
  • Open files
  • Running processes
  • Memory usage
  • Swap usage
  • HDD utilization
  • CPU utilization
 • Hardware / Routery:
  • CPU
  • Memory usage
  • HDD utilization

Hardware / Routery / Router status / WIFI status

 • Byla provedena optimalizace vyčítání dat.
 • Snížil se počet zasílaných požadavků do databáze.
 • Minimalizovalo se riziko zaseknutí systému.
 • Načítání stránky je nyní rychlejší.

Globální monitorování služeb (Ping)

 • Upraveno zobrazování ping grafů pro služby v Kartě klienta
 • Upraveno chování filtru Podrobnosti / Ping monitoring v Klienti / Internet. Při použití tohoto filtru se zobrazí služby, u nichž je aktivní individuální nastavení pingu.

Uživatelská oprávnění

 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Počet licencí. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak se danému uživateli zobrazují informace o celkovém počtu dostupných licencí a o počtu aktivních licencí. Pokud je checkbox nezašrktnut, tak se tyto informace uživateli nezobrazují.
 • Do formuláře v Nastavení / Administrátoři / Administrátoři bylo přidáno nové uživatelské oprávnění: Uživatelské nastavení. Toto oprávnění naleznete v sekci Práva pro Hlavičku. Pokud je checkbox zaškrtnutý, tak si daný uživatel může měnit své uživatelské heslo. Pokud zaškrtnutý není, tak tento úkon provést nemůže.

Deaktivovaní klienti 

 • Stránka Statistiky / Odpojení klienti byla přejmenována na Statistiky / Deaktivovaní klienti.
 • Počet povolených akcí u deaktivovaných klientů se razantně snížil. 
 • Nyní u takového klienta není možnost editace či přidání.
 • Ve fakturaci nejde vystavit faktura.
 • Mazání zůstává povoleno.

Přepis do nové verze frameworku Bootstrap

Do nového Bootstrapu byla přepsána většina stránek v následujících sekcích:

 • Statistiky
 • Nastavení
 • Fakturace
 • Ostatní
 • FlowPro

Některé stránky v těchto sekcích zůstávající zatím nepřepsané. Na ně se dostane řada v jedné z následujících verzí. To platí i pro dosud nepřepsané sekce.

Další změny

 • Zprovoznění alertů v novém ping systému
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Řazení dle sloupců Teplota, Zatížení CPU a Stav UPS
 • Hardware / Routery / Router status / Routery: Přidán sloupec Router GPS s proklikem na Google Maps
 • Hardware / Routery / Router status / WIFI klienti: Sloupec Uptime: Hodnoty jsou uváděny v lépe srozumitelném formátu.
 • Hardware / Routery / Router status / Wifi spoje: Nezobrazovaly se zde frekvence a SSID.
 • Statistiky / Stat. klientů / Podle připojení: Byl zde dodělán export celé tabulky do CSV. Změněn byl také výpis hodnot u služeb, které si nově přidáte. Pokud nebyla v minulosti u dané služby nikdy žádná data vyčtena, tak se nebude zobrazovat číslo 0, nýbrž pomlčka.
 • Manuální párování plateb s fakturami: Vylepšena funkce Haléřové vyrovnání
 • Fakturace / Přehledy / Účetní přehled: Opravena chyba při řazení záznamů
 • Ostatní / Nástroje: Tlačítko Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres: Jakmile jednou kliknete na toto tlačítko, nebude možné na něj kliknout znovu až do doby, kdy bude aktualizace (import) dat řádně ukončena (CZ lokalizace).