Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Kontakty

V této záložce se nachází seznam vytvořených kontaktů (klientů) s jejich osobními, kontaktními a dalšími údaji, podle kterých je možné filtrování.


Seznam klientů

Seznam vytvořených kontaktů (klientů)
Seznam vytvořených kontaktů (klientů)

Nastavení tabulky

Tlačítkem () na levé straně okna je možné nastavit zobrazené/exportované sloupce tabulky a nastavení vyhledávání v kontaktních osobách klientů.

Nastavení tabulky, exportu a vyhledávání
Nastavení tabulky, exportu a vyhledávání

Akce

V horní části tabulky lze přidat nový kontakt/klienta stisknutím na tlačítko Přidat kontakt () .

Dále je možné seznam klientů exportovat do PDF () nebo do souboru CSV (). Které sloupce chcete exportovat nastavíte ve filtru.

V seznamu klientů je na konci řádku možné zobrazit statistiku přenesených dat, zobrazit adresu klienta na mapě nebo údaje klienta upravit.

Filtr

Seznam klientů je v horní části tabulky možné filtrovat dle fakturační skupiny, skupiny, stavu, typu úhrady, lokality, podrobností, štítků nebo dle textového řetězce ve fulltextovém vyhledávání.

Resetovat tabulku do výchozího nastavení je možné tlačítkem Výchozí () na pravé straně tabulky.

V dolní části tabulky je možné nastavit počet zobrazovaných záznamů (20–5000).

Přidat kontakt

Formulář pro přidání nového klienta
Formulář pro přidání nového klienta

Osobní údaje / Korespondenční adresa

 • Klientské číslo – automaticky se inkrementuje (+1) dle posledního zadaného čísla klienta

Ve formuláři pro přidání nového klienta je možné zapnout/vypnout editaci klientského čísla klíčem typ_klient_number (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné). Takto je možné nastavit počáteční číslo číselné řady čísel klientů a následně deaktivovat možnost editace tohoto pole pro zamezení zadání chybného čísla klienta (řada plynule pokračuje – tj. o +1 se s každým přidaným klientem zvětšuje).

 • Uživatelské jméno do KP – možnost nastavit uživatelské jméno do portálu klienta.

Pole ve formuláři pro uživatelské jméno do KP může být klientské číslo – pole je needitovatelné nebo to může být vlastní zadané uživ. jméno – do pole je možné vložit uživ. jméno dle vlastního uvážení. Nastavení se provede klíčem ci_enable_login_name_creation (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).

Fakturační údaje / Odběratel

Karta klienta

Výchozí zobrazovanou stránkou zvoleného klienta je stránka Informace.

Pokud je u klienta nastavena poznámka s upozorněním, zobrazí se modální okno – Upozornění s poznámkami ihned při návtěvě karty zvoleného klienta.

Modální okno – Upozornění se objeví i v případě, je-li na některou ze služeb internet tohoto klienta nastaven naplánovaný výpadek na zařízení (Hardware –> Výpadky).

Poznámky s upozorněním v modálním okně
Poznámky s upozorněním v modálním okně
Upozornění na naplánovaný výpadek na zařízení (služba)
Upozornění na naplánovaný výpadek na zařízení (služba)

Informace

Zobrazení přehledu informací vztahujících se ke klientovi (kontaktní údaje, fakturační údaje, úkoly, tikety apod.)

Celkový přehled klienta
Celkový přehled klienta

Je možné nastavit sekce (widgety), které chcete v klientské kartě (záložka Informace) zobrazovat (nastavení se uloží k profilu uživatele). Nastavení zobrazovaných sekcí můžete tlačítkem Nastavení () u nadpisu Přehled klienta.

Nastavení zobrazovaných sekcí
Nastavení zobrazovaných sekcí

Základní informace

Sekce s přehledem základních informací o klientovi včetně jeho kontaktních údajů.

Sekce základní informace
Sekce základní informace

Barva na levé straně sekce se základními informacemi se zobrazuje na základě nastavené skupiny klientů u zvoleného klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Skupiny klientů).

Vedle jména v nadpisu sekce je zobrazena barva dle nastaveného stavu klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Stavy klientů).

Akce

Upravit () – možnost upravit detaily klienta

Formulář pro úpravu detailů klienta
Formulář pro úpravu detailů klienta
OSOBNÍ ÚDAJE / KORESPONDENČNÍ ADRESA
 • Jméno klienta – jméno a příjmení klienta
 • Mobil – telefonní číslo mobilního telefonu. Používá se pro zasílání SMS (Ostatní –> Hromadné –> SMS).
 • Neposílat hromadné emaily/SMS – individuální nastavení pro každého klienta, pokud je zapnuto, tak je klient vyloučen ze zasílání hromadných zpráv (Ostatní –> Hromadné –> SMS, Ostatní –> Hromadné –> Email)
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
 • Zasílat faktury poštou – možnost nastavit výchozí stav pro zasílání faktur pozemní poštou při vystavování faktury
 • Vrácená smlouva – pokud klient podepíše dokument (submodul Elektronické podpisy) bude toto pole zatrženo a jeho obsahem bude datum podepsání dokumentu klientem (z portálu klienta nebo vlastnoručně).

Odeslat email () – možnost odeslat email na kontaktní údaje u klienta

Formulář pro odeslání emailu
Formulář pro odeslání emailu

Odeslat SMS () – možnost odeslat SMS na kontaktní údaje u klienta

Formulář pro odeslání SMS
Formulář pro odeslání SMS

Další akce () – další akce (viz níže)

Vytisknout nastavení – možnost konfiguraci a přehled služeb vytisknout nebo uložit (PDF). Zobrazené informace ovlivňuje nastavení u služeb internet – Klientské nastavení přes DHCP (viz popis nastavení níže – detail služby internet)

Možnost vytisknout přehled a nastavení služeb
Možnost vytisknout přehled a nastavení služeb

Odeslat nastavení na email – možnost odeslat nastavení na email (přílohou je stejný soubor (PDF) jako v možnosti výše – Vytisknout konfiguraci)

Heslo do KP – nastavení hesla do KP

 • Změnit heslo – při zaškrtnutí této možnosti se objeví pole Nové heslo do KP níže
  • Nové heslo do KP – do tohoto pole lze zadat vlastní heslo nebo je možné nechat vygenerovat náhodné heslo systémem (10 alfanumerických znaků) pomocí tlačítka Vygenerovat heslo (). Toto heslo bude možné použít pouze pro první přihlášení. Po korektním přihlášení klienta s tímto nastaveným heslem bude klient systémem vyzván k zadání vlastního hesla.
 • Poslat klientovi email pro vytvoření nového hesla – poslat klientovi email s odkazem na vytvoření nového hesla. Pošle se email na základě šablony určené pro – Vytvoření hesla do KP s odpovídající proměnnou (Nastavení –> Šablony –> Šablony emailů)
Možnost vytvořit nové heslo klientovi pro přihlášení do KP
Možnost vytvořit nové heslo klientovi pro přihlášení do KP

Otevřít KP – otevřít KP (portál klienta) přímo ze systému na přihlášeném profilu zvoleného klienta

Bilance

Zobrazení celkové bilance, přeplatků, skóre konkrétního klienta a průměrného skóre (platební morálka).

Počítání skóre je omezeno na posledních 1000 faktur klienta.

Widget celkové bilance klienta
Widget celkové bilance klienta

Poznámky

Sekce pro správu poznámek ke zvolenému klientovi. Poznámky je možné Upravit () nebo Odstranit ().

Widget poznámky
Widget poznámky
 • – označení soukromé poznámky (vidí pouze uživatel, který poznámku vytvořil – aktuálně přihlášený)
 • – označení poznámky s upozorněním
Přidat poznámku

Přidat novou poznámku je možné tlačítkem Přidat ().

Formulář pro přidání nové poznámky
Formulář pro přidání nové poznámky
 • Poznámka – vlastní znění poznámky
 • Zobrazit upozornění – zda-li si přejete zobrazit upozornění při vstupu na kartu klienta. Zobrazí se okno se všemi poznámkami, které jsou nastavené s upozorněním. Poznámka s tímto nastavením se zobrazí zvýrazněná i v přiřazeném tiketu klienta v modulu Helpdesk.
 • Soukromá poznámka – poznámka s tímto nastavením je viditelná pouze uživateli, který ji vytvořil.
Zobrazení poznámky s upozorněním
Zobrazení poznámky s upozorněním

Statistiky Internetu

Aktivní služby

Přehled všech aktivních služeb klienta.

Dle filtru v horní části stránky je možné jednotlivé typy služeb filtrovat.

Filtr služeb
Filtr služeb

Tlačítkem – Přidat službu () lze z nabídky vybrat typ služby pro přidání (Internet, IPTV, CATV, DVBC, VoIP, Obecná služba, Mobil).

Pokud byly v minulosti nějaké služby smazány, lze je zobrazit tlačítkem – Zobrazit odstraněné služby (). V závorce je počet skrytých odstraněných služeb.

Smazaná IPTV služba
Smazaná IPTV služba
 • Nová služba () – tímto tlačítkem lze vytvořit novou službu na základě informací ze smazané (odstraněná služba zůstane v odstraněných).
 • Obnovení zrušené služby () – funkcí obnovení zrušené služby je možné kompletně obnovit službu a tím se z odstraněných služeb se odebere.

Internet

Detail nastavení
 • Název služby – vlastní název služby
 • Ověřovací kód účastníka ( pouze CZ lokalizace) – formát ověřovacího kódu účastníka (OKU/OKÚ) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu není pevně stanoven (info z ČTÚ). S tímto polem souvisí nastavení klíče clients_services_generate_oku (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné). Pokud je zmíněný klíč zapnutý, tak se po uložení služby internet, systémem automaticky vytvoří OKU kód ve tvaru – K[id_klienta]S[id_sluzby]P[nahodna_4_PIN_cisla].

  OKU kód je poté dostupný pro zobrazení v Portálu klienta a informace o jeho zobrazení včetně četnosti je dostupná v dashboardu ve widgetu Zobrazené OKU (Přehled). Zároveň je možné jej propsat do smlouvy za pomocí proměnné $INTERNET_OKU$.
Vypnutý vs. zapnutý klíč pro automatické generování OKU
Vypnutý vs. zapnutý klíč pro automatické generování OKU
Složení OKU (ID klienta a ID služby)
Složení OKU (ID klienta a ID služby)
Widget v dashboardu – Zobrazené OKU
Widget v dashboardu – Zobrazené OKU

UPOZORNĚNÍ
V případě zapnutého klíče pro automatické generování OKÚ kódu (clients_services_generate_oku), je potřeba, v případě editace služby, službu uložit (OKÚ kód se v tomto případě v poli pro OKÚ kód zobrazí, ale ještě není u služby uložen).
Využít je možné i nástroje – Hromadné generování OKU pro služby Internet, kterým je možné hromadně dogenerovat OKÚ kódy ke službám typu internet, kde ještě tento kód není (je potřeba jej u služeb zpětně a hromadně doplnit).

 • Klientské nastavení přes DHCP – možnost zapnout/vypnout zobrazení dalších parametrů připojení v detailu služby internet v Portálu klienta a parametrů připojení (IP, DNS, brána, maska atd.), které jsou zasílané emailem nebo je možné je z karty klienta vytisknout. Tato volba se používá v případě, když klient má od poskytovatele připojení již router přednastaven a informace o parametrech připojení WAN jsou pro něj nedůležité. Předchází se tomu, aby si koncoví uživatelé dostupné parametry nenastavovali na koncovém zařízení – PC = internet nefunguje.
Zapnuté/vypnuté klientské nastavení přes DHCP (zobrazené informace u služby v KP)
Zapnuté/vypnuté klientské nastavení přes DHCP (zobrazené informace u služby v KP)
 • Dodatečný text položky na faktuře – do tohoto pole je možné zadat krátký text, který je pomocí proměnné $INVOICE_ITEM_TEXT$ možné propsat na zvolené místo položky faktury. Nastavit proměnnou je možné v (Nastavení –> Aktivní služby –> Obecné). Umístit tento text je možné pomocí proměnné libovolně. Ohled je třeba brát jen na fakt, že na posledním místě v textu položky bude automaticky systémem vygenerované fakturované období (např. 5/2023).
Nastavení a propisování dodatečného textu položky na faktuře u vybrané služby internet
Nastavení a propisování dodatečného textu položky na faktuře u vybrané služby internet
 • Tarif – možnost zvolit z předdefinovaných tarifů pro službu internet (Nastavení –> Tarify –> Internet)
 • Queue trees – v případě zvoleného tarifu bez agregace (1:1) nebo neuvedeného tarifu (nastavením indiv. rychlosti) je možné vybrat speciální queue tree (s omezením nebo bez omezení na zvolený přípojný bod) z předdefinovaných QT na routeru, který je zvolen u služby internet (Hardware –> Routery –> Všechny).

UPOZORNĚNÍ
V případě zvoleného přípojného bodu ve formuláři služby internet a v případě, kdy na zvoleném routeru jsou nadefinované speciální QT omezené na konkrétní přípojné body, se budou nabízet QT omezené na zvolený přípojný bod nebo QT bez omezení.
V případě nezvolení žádného přípojného bodu, budou k dispozici pouze QT bez nastaveného omezení na přípojný bod.

Možnost vybrat speciální QT u služby internet
Možnost vybrat speciální QT u služby internet
SLEVA

UPOZORNĚNÍ
Časově nastavitelnou slevu (např. s platností v budoucnosti – od/do) je možné nadefinovat pouze u služby typu internet nebo IPTV.

Nastavená sleva se zobrazí u odpovídající služby i v portálu klienta.

Číselník slev
Číselník slev
 • Typ slevy – možnost zvolit typ slevy (nebo se nastaví dle zvolené slevy z číselníku)
  • Bez slevy – výchozí možnost. Sleva nebude uplatněna
  • Jednotková sleva – nastavení typu slevy na jednotkovou. Hodnotu je možné nadefinovat po zvolení tohoto typu slevy v zobrazeném poli pro částku níže.
  • Procentuální sleva – nastavení typu slevy na procentuální. Hodnotu v procentech je možné nadefinovat po zvolení tohoto typu slevy v zobrazeném poli pro procenta níže.
 • Název slevy – vlastní název slevy nebo se nastaví z předdefinované položky z číselníku
 • Sleva od – možnost zadat datum od kdy bude sleva platná
 • Sleva do – možnost zadat datum do kdy bude sleva platná
Zvýraznění slevy (přeškrtnuto) platné až v budoucnosti
Zvýraznění slevy (přeškrtnuto) platné až v budoucnosti
Zvýraznění slevy (přeškrtnuto) po platnosti (minulost)
Zvýraznění slevy (přeškrtnuto) po platnosti (minulost)
 • MAC adresa klienta – již vyčtená nebo ručně zadaná MAC adresa klienta. V případě aktivního modulu Centrální sklad a přiřazeného zboží u klienta ze skladu s MAC adresou, se pod tímto polem nabízí Volné MAC těchto přiřazených zařízení.
Není MAC u zařízení (přiřazené zboží u klienta)
Není MAC u zařízení (přiřazené zboží u klienta)
Nabízená MAC adresa zařízení (přiřazené zboží u klienta)
Nabízená MAC adresa zařízení (přiřazené zboží u klienta)
 • IP adresa klienta – IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému. Jedná se o adresu WAN rozhraní routerboardu (routovaná síť) nebo bezdrátové karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru. Veřejné IP rozsahy se nastavují v (Nastavení –> Číselníky –> IP rozsahy).
  Po vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Po vyplnění se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.
  Tato IP je použita ve firewallu, mangle pravidlech, DHCP, address-list a PPPoE (na zařízení typu MikroTik).
Další IP adresy

Možnost přidat další IP adresy k vybrané službě klienta. Tyto adresy se ve FW povolí.

Zadat lze adresy jednotlivě nebo jako spojitý rozsah (maskou).

 • Neagregovaná linka – pokud je tato možnost aktivní, tak se nastaví jako samostatná linka se stejnou rychlostí jako je rychlost nadřazené služby. Ve výchozím stavu je linka nastavena jako sdílená s nadřazenou službou (ke které je tato další IP vytvořena)
Přehled dalších IP adres u služby klienta
Přehled dalších IP adres u služby klienta
Část pravidel propsaných v Firewall / Filter Rules pro další IP
Část pravidel propsaných v Firewall / Filter Rules pro další IP
Podřízené služby

Koncept služby Internet

UPOZORNĚNÍ:
Koncepty služeb nejsou zahrnuty do celkového počtu služeb ani do celkové měsíční částky. Zobrazují se pouze v přehledu služeb konkrétního klienta a v nabídce služeb internet při generování dokumentů. U konceptů služeb internet nejsou dostupné všechny možnosti, které jsou dostupné u standartní služby internet.

Při přidávání služby Internet jsou na konci formuláře k dispozici dvě tlačítka:

 • Uložit koncept () – při ukládání konceptu (rozpracované služby) se neprovádí kontrola zadaných (vyžadovaných dat), jako je tomu standartně při ukládání služby internet.
 • Zkontrolovat koncept () – je možné vyvolat kontrolu polí formuláře a případně chybějící nevyplněné názvy polí zobrazit.

Vytvořené (uložené) koncepty služeb jsou v přehledu služeb barevně odlišeny.

Barevné odlišení konceptu služby internet v přehledu
Barevné odlišení konceptu služby internet v přehledu

IPTV

Vytvořit novou IPTV službu je možné tlačítkem v horní části stránky – Přidat službu () a následně vybrat možnost IPTV.

SledovaniTV

Možnost spravovat typy služeb SledovaniTV máte dostupné, pokud máte aktivní modul IPTV.

přehled

Přehled služby IPTV typu SledovaniTV v kartě klienta.

Přehled služby IPTV SledovaniTV
Přehled služby IPTV SledovaniTV
 • Editovat službu je možné tlačítkem Upravit ()
 • Odstranit službu je možné tlačítkem Odstranit ()
 • Rozšířené možnosti jsou pod tlačítkem Více ()
  • Vytvořit tiket – možnost vytvořit tiket (v případě aktivního modulu Helpdesk) s propojením na tuto konkrétní službu.
  • Načíst balíčky ze SledovaniTV – možnost načíst balíčky podle nastavení u SledovaniTV. Slouží pro jednorázové vyčtení nastavení pro jednu službu aktivní službu IPTV typu SledovaniTV (ze SledovaniTV do systému ISPadmin).
UPRAVIT
 • Pozastavit službu i fakturaci – je možné nastavit a naplánovat pozastavení služby od nebo od-do. Více informací na stránce SledovaniTV.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud chcete funkci pro pozastavování IPTV služeb typu SledováníTV v systému ISPadmin využít, je potřeba kontaktovat pracovníky SledováníTV na servis@sledovanitv.cz, aby Vám tuto funkci (suspend-user/pozastavování) pro váš uživ. účet povolili.

Nastavení pozastavení IPTV služby
Nastavení pozastavení IPTV služby
KUKI

Možnost spravovat typy služeb Kuki TV máte dostupné, pokud máte aktivní modul IPTV.

Při přidávání IPTV Kuki služby je možné vybrat v poli Typ IPTV typ – Kuki TV.

Vytvořená IPTV služba Kuki TV
Vytvořená IPTV služba Kuki TV
 • Upravit () – možnost vytvořenou službu upravit/editovat
 • Kopie () – možnost vytvořit kopii IPTV služby
 • Kuki ID ()– možnost vytvořit/spravovat přístupy pro klienty do Moje Kuki
 • Odstranit ()– možnost odstranit službu
Rozhraní Moje Kuki (přihlášení pomocí vytvořeného Kuki ID)
Rozhraní Moje Kuki (přihlášení pomocí vytvořeného Kuki ID)
PŘIDAT/UPRAVIT IPTV KUKI
 • Hlavní smlouva – výběrem vybrat hlavní smlouvu (např. Kuki M, Kuki větší apod. )
 • Podřízené smlouvy – možnost přidat/odebrat podřízené smlouvy k hlavní smlouvě (/) (např. Nahrávám 100, Navíc kino apod. )
 • Zařízení – možnost ručně přidat zařízení (STB) + nastavit parametry.
Přidat zařízení Kuki
Přidat zařízení Kuki
 • Zařízení AS – zde jsou zařízení evidované na AS (aplikačním serveru) Kuki. Seznam by měl odpovídat ručně přidaným zařízením výše (Zařízení) + vyčtené mobilní zařízení. Je zde možnost přepnout platformu tlačítkem Platforma () na Kuki 1 respektive Kuki 2 nebo Kuki FullHD (pro starší typy STB nemusí být možnost Kuki FullHD dostupná).
Pozastavení služby

Automaticky se pozastavují hlavní smlouvy (služby), pokud existuje nezaplacená faktura za tuto službu (podřízené se pozastavují v Kuki automaticky).

Pozastavená IPTV služba (editace IPTV Kuki služby)
Pozastavená IPTV služba (editace IPTV Kuki služby)

Dokumenty

Možnost přidat do karty klienta dokumenty (smlouvy).

Záložka dokumenty v kartě vybraného klienta
Záložka dokumenty v kartě vybraného klienta
 • Zobrazovat v KP – zda-li se má dokument zobrazovat v KP. Je potřeba zkontrolovat nastavení klíče ci_display_contracts_tab (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné)
 • Typ dokumentu – (DOC, DOCX, RTF, PDF – ) pokud je zapnuté automatické generování dokumentu do PDF – pdf_automatic_convert (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné), tak zde bude k dispozici PDF dokument ()
 • Hromadný dokument – označení zda-li se jedná o hromadně vygenerovaný dokument (/) – (Nastavení –> Dokumenty –> Hromadné)

Funkce pro elektronické podpisy jsou v této kartě dostupné, pokud je u instalace aktivní submodul – Elektronické podpisy.

Vytvořit nový dokument

Vytvořit nový dokument je možné tlačítkem Vytvořit nový dokument ().

Formulář pro vytvoření nového dokumentu
Formulář pro vytvoření nového dokumentu
 • Název – vlastní název dokumentu
 • Popis – vlastní popis dokumentu
 • Datum vystavení – datum vystavení dokumentu (proměnná do dokumentu – $CONTRACT_CREATED_DATE$)
 • Typ dokumentu – možnost zvolit typ dokumentu (Nastavení –> Dokumenty –> Typy)
 • Šablona – možnost zvolit připravenou šablonu (Nastavení –> Dokumenty –> Šablony)
 • Po podepsání klientem zaškrtnout … – možnost, po podepsání předaného dokumentu k podpisu ze strany klienta, automaticky zaškrtnout pole – Vrácená smlouva a přidat datum podpisu klienta (podepsáno z KP nebo vlastnoručně)
 • Služba – možnost zvolit konkrétní službu klienta
 • Zahrnout zboží klienta do dokumentu – zda-li chcete zahrnout zboží klienta do vytvářeného dokumentu
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v přehledu klienta
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v přehledu klienta
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v editaci klienta
Zobrazení informace o vrácené smlouvě v editaci klienta
Internet

Pokud je ve formuláři vybraná konkrétní služba Internet (pole Služba) je možné propsat do vytvářeného dokumentu parametry této služby. K dispozici jsou k výběru i případně existující koncepty služby internet.

Obecná služba

Pokud je ve formuláři vybraná konkrétní obecná služba (pole Služba) je možné propsat vybrané položky obecné služby (číslování dle pořadí výběru) do předvytvořené šablony dokumentu.

Propsat vybrané položky je možné pouze do připravené šablony.

Proměnná: $UNIVERSAL_ITEM[COLUMN][NUMBER]$

 • COLUMN – název sloupce:
  • NAME – název
  • UNIT – MJ
  • TAX_RATE – sazba DPH %
  • QUANTITY – počet MJ
  • UNIT_PRICE_WITHOUT_TAX – cena MJ bez DPH
  • UNIT_PRICE_WITH_TAX – cena MJ s DPH
  • TOTAL_PRICE_WITHOUT_TAX – celková cena bez DPH
  • TOTAL_PRICE_WITH_TAX – celková cena s DPH
 • NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)

Příklady:
Propsat název v šabloně dokumentu první vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[NAME][1]$
Propsat počet MJ v šabloně dokumentu třetí vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[QUANTITY][3]$

Pokud neexistuje vybraná položka propisovaná do šablony (vybraných položek je méně než vytvořený počet proměnných v šabloně), zůstanou tyto proměnné prázdné (např. prázdná tabulka/seznam).

Zvolené položky pro dokument z vybrané obecné služby
Zvolené položky pro dokument z vybrané obecné služby
Položky obecné služby
Položky obecné služby
Připravená šablona s proměnnými pro obecnou službu vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami
Připravená šablona s proměnnými pro obecnou službu vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami
Zahrnout zboží klienta do dokumentu

Pokud je ve formuláři vybraná možnost (Zahrnout zboží klienta do dokumentu) je možné propsat vybrané položky zboží (číslování dle pořadí výběru) do vytvořené šablony dokumentu.

Propsat vybrané položky je možné pouze do předem připravené šablony.

Proměnná: $CLI_GOODS[COLUMN][NUMBER]$

 • COLUMN – název sloupce:
  • SUPPLIER – dodavatel
  • GROUP – druh zboží
  • ITEM_TYPE – typ zboží
  • DESC – popis
  • BARCODE – čárový kód
  • SERIAL_NO – výrobní číslo
  • MAC – MAC
  • PURCHASE_PRICE – nákupní cena
  • SALE_PRICE – prodejní cena
  • QUANTITY – počet
  • WARRANTY – záruka
 • NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)
Zvolené položky pro dokument ze zboží přiřazeného klientovi
Zvolené položky pro dokument ze zboží přiřazeného klientovi
Připravená šablona s proměnnými pro vybrané zboží vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami
Připravená šablona s proměnnými pro vybrané zboží vs. vygenerovaný dokument s vybranými položkami

Zprávy

Možnost konkrétnímu klientovi vytvořit/zobrazit zprávu do jeho profilu v Portálu klienta.

Globálně přidat zprávy pro všechny klienty (zprávy vložené adminem) je možné v (Klienti –> Zprávy).

Zprávy pro klienta (privátní i globální)
Zprávy pro klienta (privátní i globální)

Privátní zprávu je možné vložit tlačítkem Přidat zprávu ().

 • Datum – datum přidání zprávy (výchozí při přidávání je aktuální den)
 • Platnost do (vyžadované) – zadání platnosti (existence) zprávy. Zpráva je k dispozici do zadaného data. Poté ze seznamu zpráv zmizí (v den konce platnosti již není k dispozici).
 • Nadpis (vyžadované) – nadpis zprávy
 • Text zprávy (vyžadované) – textový obsah sdělení
Formulář pro přidání nové zprávy do KP klienta z karty klienta
Formulář pro přidání nové zprávy do KP klienta z karty klienta
Zprávy zobrazené v KP
Zprávy zobrazené v KP

Zboží ze skladu

Soubory

Možnost přidat do karty klientů soubory.

Seznam souborů v kartě klienta
Seznam souborů v kartě klienta

Přidat nový soubor ke klientovi je možné tlačítkem Přidat soubor (). Již přidané soubory lze Upravit () nebo Odstranit ().

Formulář pro přidání nového souboru
Formulář pro přidání nového souboru
 • Soubor – zvolený soubor pro nahrání
 • Popis – vlastní popis souboru (název)
 • Zobrazovat v KP – zda-li se má soubor zobrazit v portálu klienta
 • Soukromý soubor – zda-li se jedná o soukromý soubor uživatele u karty klienta (nezobrazuje se v portálu klienta a je viditelný pouze vlastníkovi)

Fakturace

Možnost vystavit a spravovat jednotlivé faktury a jejich úhrady.

Fakturace v kartě klienta
Fakturace v kartě klienta

Funkce

Pod nadpisem stránky (jméno/název klienta) je k dispozici několik funkčních tlačítek:

 • Přijmout platbu v hotovosti () – slouží k příjmu plateb v hotovosti (tj. možnost označit vybrané faktury jako uhrazené).
 • Přeplatky () – přehled všech přeplatků, které kdy z importovaných plateb u klienta vznikly a co jimy bylo uhrazeno.
 • Vrátit přeplatek () – možnost zaevidovat vrácení vzniklého přeplatku klientovi (importované platby z banky)
 • Průběžné položky () – správa existujících průběžných položek k fakturaci
 • Vystavit fakturu () – tlačítko pro možnost vystavit samostatnou fakturu
 • Platební kalendář () – možnost vygenerovat klientovi platební kalendář
Přijmout platbu v hotovosti

Možnost přidat úhradu/úhrady nebo doplatek k vybraným fakturám.

Přehled neuhrazených/částečně uhrazených faktur a možnost přidat k nim platbu
Přehled neuhrazených/částečně uhrazených faktur a možnost přidat k nim platbu
 • Tlačítkem Přidat platbu () lze jednotlivě vybrané faktury uhradit
 • Označit fakturu jako odeslanou? – zaškrtnutím této možnosti se faktuře nastaví stav – odesláno
 • Poznámka – možnost přidat vlastní poznámku (zobrazí se na příjmovém pokladním dokladu a půjde vidět i v detailu z přehledu hotovostních plateb)
 • Další položky – možnost ručně přidat další položky na doklad
 • Přidat do kreditu – možnost přidat zadanou částku do kreditu klienta
 • Datum vystavení – možnost zadat datum vystavení dokladu

Tlačítkem Přijmout () je možné hotovostní platbu do systému zeavidovat.

Po zaevidování hotovostní platby je možné pracovat s příjmovým pokladním dokladem (tisk, zobrazit, stáhnout, odeslat)
Po zaevidování hotovostní platby je možné pracovat s příjmovým pokladním dokladem (tisk, zobrazit, stáhnout, odeslat)

Seznam provedených hotovostních plateb včetně jejich detailu je možné zobrazit v sekci Hotovostní platby.

Přeplatky

Možnost zobrazit všechny přeplatky, které u klienta vznikly a jejich využití.

Filtrem v horní části lze omezit rozsah zobrazených dat.

Tlačítkem oka () na konci řádku je možné zobrazit detail vybraného přeplatku (co jím bylo uhrazeno).

Přehled všech přeplatků
Přehled všech přeplatků
Vrátit přeplatek

V případě existujícího přeplatku (z importované platby) na kontě klienta je možné zaevidovat jeho vrácení (hotově nebo bankovní převod).

Vrácení vzniklého přeplatku klientovi
Vrácení vzniklého přeplatku klientovi
 • Částka – částka k vrácení (defaultně celá)
 • Způsob vrácení – možnost zvoli způsob, jakým bude přeplatek klientovi vrácen
  • Bankovní převod
  • Hotově
 • Číslo dokladu – v případě zvoleného způsobu vrácení hotově je zde možné zapsat číslo dokladu.
 • Bankovní účet – v případě zvoleného způsobu vrácení Bankovní převod je zde možné zadat číslo bankovního účtu, kam bude přeplatek poslán
 • VS – v případě zvoleného způsobu vrácení Bankovní převod je zde možné zadat variabilní symbol, který bude u platby při převodu zadán
 • Poznámka – vlastní poznámka k vrácenému přeplatku

Možnost vytisknout, stáhnout nebo zobrazit výdajový pokladní doklad z historie vrácených přeplatků konkrétního klienta (//).

Průběžné položky

Možnost spravovat průběžné položky klienta určené k budoucí fakturaci.

Průběžné položky u klienta
Průběžné položky u klienta
Vystavit fakturu

Možnost vytvořit samostatnou fakturu zvolenému klientovi.

Formulář pro vystavení samostatné faktury
Formulář pro vystavení samostatné faktury
Hlavička faktury
 • Dodavatel – možnost vybrat fakturační skupinu (Fakturace –> Nastavení –> Fakt. skupiny)
 • Typ úhrady – výchozí se nabízí dle nastavení u klienta. Číselník pro přidávání nebo editaci dalších je dostupný v (Fakturace –> Nastavení –> Číselníky –> Typ úhrady).
 • Reverse charge – možnost vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge). Tato možnost je dostupná, pokud je zapnut klíč reverse_charge (Fakturace –> Nastavení –> Obecné).
  V sekci Další položky na faktuře může být při zvolení této možnosti dostupná volba pro výběr kódu plnění. Pro tuto volbu musí být zapnut klíč reverse_charge_code (Fakturace –> Nastavení –> Obecné).
  V sekci Fakturace služeb se vyfiltrují pouze služby, které mají být v tomto režimu vyfakturované (mají tento režim nastaven). Při hromadné fakturaci se služby s nastavením reverse charge fakturují automaticky samostatně (samostatná faktura).
 • Reverse charge s 0% DPH – pokud je zapnuta možnost Reverse charge výše je možné zapnout i tento parametr, který ovlivňuje zobrazení a použití nastavené výše sazby DPH ze systému na faktuře.
 • Zálohová faktura – možnost vystavit zálohovou fakturu (výzvu k platbě/proforma fakturu). Pokud je tato možnost zapnuta, vytvoří se klientovi zálohová faktura (výzva k platbě) po jejímž uhrazení se v systému automaticky vygeneruje standartní faktura, která se klientovi může automaticky odeslat e-mailem – dle nastavení klíče proforma_automatic_send (Fakturace –> Nastavení –> Obecné)
 • Označit fakturu jako odeslanou – možnost označit fakturu již při jejím vytváření jako odeslanou. Faktura se poté vyčlení z ostatních faktur, které jsou např. určené k hromadnému odeslání.
Faktura označená jako odeslaná
Faktura označená jako odeslaná
 • Zaslání faktury poštou – možnost přidat na fakturu položku (Zasílání faktur poštou) dle nastavení (Fakturace –> Nastavení –> Číselníky –> Typy plateb), kde je možné u položky (kód 001) změnit text a další parametry (měrná jednotka, cena, předkontace), které se budou na fakturu propisovat při jejím vystavení. Tato možnost se dá u konkrétního klienta přednastavit v jeho kartě, nastavením Zasílat faktury poštou případně i s Individuální cenou.
 • Číslo faktury / SS – možnost nastavit počáteční (nebo jiné) číslo faktury pro automatické číslování. Více informací v Číslování faktur.
 • Datum vystavení – přednastavené datum vystavení faktury (výchozí = dnes)
 • DUZP – přednastavené datum uskutečnění zdanitelného plnění (výchozí = dnes)
 • Datum splatnosti – přednastavené datum splatnosti podle nastavení klíče splatnost_faktur (počet dnů) (Fakturace –> Nastavení –> Obecné)
Fakturace služeb

Sekce pro výběr možného období (měsíce nebo měsíců) zvolené služby/služeb k fakturaci. Tmavší elementy znamenají, že jsou součástí fakturované služby další položky (další IP, podřízená služba, paušální cena nebo sleva).

Možnost vybrat období vybrané služby k fakturaci
Možnost vybrat období vybrané služby k fakturaci
Průběžné položky

Průběžné položky jsou často využívány k fakturaci servisních zásahů a upomínek, popř. jiných služeb, které nejsou pravidelně fakturovány. Přehled nevyfakturovaných průběžných položek v celém systému je v (Fakturace –> Přehledy –> Průběžné položky).

Další položky na faktuře

Položky na fakturu je možné přidat i z předdefinované šablony (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Šablony faktur) tlačítkem Šablony položek ().

 • Název – název položky k fakturaci
 • MJ – měrná jednotka (kg, hod, ks apod.)
 • Počet MJ – počet měrné jednotky (viz výše)
 • Cena MJ bez DPH – cena měrné jednotky bez DPH
 • Cena MJ s DPH – cena měrné jednotky s DPH
 • Cena bez DPH – celková cena za položku (všechny měrné jednotky) bez DPH
 • Cena s DPH – celková cena za položku (všechny měrné jednotky) s DPH
 • Předkontace – možnost vybrat předdefinovanou předkontaci (Fakturace –> Nastavení –> Předkontace –> Služby). Tato možnost je dostupná, pokud je zapnut klíč predkontace (Fakturace –> Nastavení –> Obecné)
 • Reverse charge – možnost vybrat kód plnění (pokud má být faktura vystavena v režimu RC). Pokud je zapnut klíč reverse_charge (Fakturace –> Nastavení –> Obecné).

Kódy plnění pro reverse charge (RC) dle zákona 235/2004 Sb.:

1 Zlato
3 Dodání nemovité věci
4 Stavební a montážní práce
5 Zboží uvedené v příloze č.5
11 Povolenky na emise skleníkových plynů
12 Obiloviny a technické plodiny
13 Kovy
14 Mobilní telefony
15 Integrované obvody
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 Videoherní konzole
18 Dodání certifikátů elektřiny
19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Přehled vyfakturovaných období

Celkový přehled fakturovaných období.

Přehled vyfakturovaných období
Přehled vyfakturovaných období

Barvy obdelníků označující jednotlivé vyfakturované měsíce roku a odpovídají stavu úhrady nebo typu faktury (zálohová).

 • Zaplaceno
 • Zaplaceno po splatnosti
 • Nezaplaceno ve splatnosti
 • Nezaplaceno po splatnosti
 • Zálohová faktura

Vystavené faktury

Přehled vystavených faktur (klasické, zálohové, ODD).

Filtr

Ve sloupci Stav úhrady jsou jednotlivé stavy rozlišeny barevně.

 • Zaplaceno
 • Zaplaceno po splatnosti
 • Nezaplaceno ve splatnosti
 • Nezaplaceno po splatnosti
 • Zálohová faktura
Barevné označení stavu úhrady
Barevné označení stavu úhrady

Vyfiltrovat žádaný stav v sekci Vystavené faktury je možné výběrem stavu ve filtru (Vše, Zaplaceno, Zaplaceno po splatnosti, Nezaplaceno ve splatnosti, Nezaplaceno po splatnosti, Zálohová faktura). Na základě tohoto filtru je možné použít Hlavní funkce.

Výchozí stav (Vše) je možné zobrazit tlačítkem Výchozí ().

Filtr na stav úhrady
Filtr na stav úhrady
Hlavní funkce
 • Odeslat přehled vystavených faktur () – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné odeslat přehled vystavených faktur emailem
 • Vytisknout vystavené faktury () – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné vystavené faktury vytisknout (dialogové okno pro tisk)
 • Zobrazit vystavené faktury () – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné vystavené faktury zobrazit (nová záložka PDF)
 • Stáhnout vystavené faktury () – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné vystavené faktury stáhnout (dialog nebo automatické stažení)
 • Stáhnout přehled vystavených faktur () – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné stáhnout přehled vystavených faktur (seznam v PDF)
Akce
 • Vytisknout fakturu – možnost zobrazit dialogové okno pro tisk zvolené faktury
 • Zobrazit fakturu – možnost zobrazit náhled faktury v PDF
 • Stáhnout fakturu – možnost stáhnout fakturu v PDF (po kliknutí se zahájí stahování)
 • Zobrazit zálohovou fakturu – pokud je zvolená faktura zálohová (výzba k platbě), tak je možné ji v prohlížeči zobrazit
 • Odeslat fakturu / Odeslaná faktura – pokud ještě faktura nebyla odeslaná nebo je potřeba ji zaslat emailem znovu (zobrazí se formulář pro odeslání faktury)
 • Detail – podrobnosti a detailní informace vybrané faktury (editace, storno, export atp.)
detail

V detailu vybrané faktury je možné upravit data na faktuře, vystavit ODD, exportovat atp.

Rozdíl v nabízených možnostech správy je, pokud se jedná o fakturu neuhrazenou nebo již uhrazenou.

Detail a možnost úprav neuhrazené a již uhrazené faktury
Detail a možnost úprav neuhrazené a již uhrazené faktury
 • Zobrazit fakturu () – možnost zobrazit fakturu v PDF
 • Vystavit ODD () – možnost vystavit opravný daňový doklad (dříve dobropis)
Možnost vystavit ODD na vybrané položky zvolené faktury
Možnost vystavit ODD na vybrané položky zvolené faktury
 • Uhradit hotově () – možnost vybranou fakturu uhradit hotově (předvybráno) + případně možnost zaevidovat úhradu dalších faktur nebo položek
 • Stornovat fakturu () – možnost vystavenou fakturu vystornovat s udáním důvodu stornování
Možnost stornování vybrané faktury
Možnost stornování vybrané faktury
 • Upravit fakturu () – možnost upravit položky na faktuře
Možnost upravit položky na faktuře
Možnost upravit položky na faktuře
 • Aktualizovat adresu odběratele () – pokud dojde ke změně adresy klienta (korespondenční nebo fakturační) je možné dodatečně na vystavené faktuře tuto adresu aktualizovat.
Aktualizace adres na již vytvořené faktuře
Aktualizace adres na již vytvořené faktuře
 • Změnit data na faktuře () – možnost změnit časové hodnoty (datum) na faktuře (datum vystavení, datum splatnosti, DUZP)
Změna dat na vybrané faktuře
Změna dat na vybrané faktuře
 • Vytvořit novou fakturu na základě této () – možnost na základě vybrané faktury vytvořit novou (stejné základní parametry + případně další položky na faktuře)
 • Započítat přeplatek () – pokud je u klienta evidován přeplatek, je možné vybranou fakturu uhradit z tohoto přeplatku.
Možnost uhradit fakturu zápočtem přeplatku
Možnost uhradit fakturu zápočtem přeplatku
 • Odeslat upomínku () – možnost odeslat upomínku (emailem nebo SMS upozornění) i s nastavením dalších parametrů (zpoplatnění upomínky, připojit složenku nebo upomínku v PDF atp.).
Formulář pro odeslání upomínky na vybranou fakturu
Formulář pro odeslání upomínky na vybranou fakturu
 • Odeslat emailem () – možnost vybranou fakturu odeslat + možnost případně přidat další soubory do přílohy. Možné je z formuláře zaslat i SMS (např. s informací, že byla faktura odeslána na určitou emailovou adresu)
Formulář pro odeslání faktury emailem
Formulář pro odeslání faktury emailem
 • Označit fakturu jako odeslanou () – pokud ještě nebyla faktura označena jako odeslaná (např. při odeslání emailem). Je možné ji ručně tímto tlačítkem označit (pokud již byla např. předána).
Upozornění před označením vybrané faktury jako odeslané
Upozornění před označením vybrané faktury jako odeslané
 • Exportovat do pohody () – pokud je v systémovém nastavení (Fakturace –> Nastavení –> Obecné) v klíči export nastavena hodnota – export faktur do POHODY (s adresářem, bez adresáře klientů) bude k dispozici toto tlačítko, kterým je možné vybranou fakturu exportovat do formátu (.xml) určeného pro ekonomický systém POHODA.
Exportovat vybranou fakturu do formátu pro IS POHODA
Exportovat vybranou fakturu do formátu pro IS POHODA
 • Převést fakturu () – tímto tlačítkem je možné převést vybranou fakturu k jinému klientovi.
Převedení faktury k jinému klientovi
Převedení faktury k jinému klientovi

Hotovostní platby

Přehled přijatých hotovostních plateb.

Seznam přijatých hotovostních plateb
Seznam přijatých hotovostních plateb
 • Odeslat přehled hotovostních plateb () – možnost odeslat přehled přijatých hotovostních plateb klienta emailem
 • Vytisknout přehled hotovostních plateb () – možnost vytisknout přehled přijatých hotovostních plateb klienta (otevře se dialogové okno pro tisk)
 • Zobrazit přehled hotovostních plateb () – možnost zobrazit přehled přijatých hotovostních plateb klienta (náhled PDF)
 • Stáhnout přehled hotovostních plateb () – možnost stáhnout přehled přijatých hotovostních plateb klienta (stažení souboru PDF)

Bezhotovostní platby

Přehled spárovaných bezhotovostních plateb.

Seznam spárovaných bezhotovostních plateb
Seznam spárovaných bezhotovostních plateb
 • Odeslat přehled bezhotovostních plateb () – možnost odeslat přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta emailem
 • Vytisknout přehled bezhotovostních plateb () – možnost vytisknout přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta (otevře se dialogové okno pro tisk)
 • Zobrazit přehled bezhotovostních plateb () – možnost zobrazit přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta (náhled PDF)
 • Stáhnout přehled bezhotovostních plateb () – možnost stáhnout přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta (stažení souboru PDF)