Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Simple Queues

Submodul Simple Queues je možné aktivovat pouze v případě již aktivního modulu NMM (Network Management & Monitoring).

Pro řízení rychlostí klientů byla implementována (ke stávající metodě Queue Tree) i metoda Simple Queues pro routery společnosti MikroTik.

Tato metoda již nevyužívá označování paketů (mangle) a proto se po zapnutí této metody (přepnutí z Queue Tree) z firewallu (sekce Mangle) všechna nastavená pravidla odkazující na klienty odstraní. Zároveň se odstraní i pravidla nastavená v sekci Queue Tree, která se použitím této metody nepoužívají. Tím se odlehčí zatížení CPU samotného RouterBoardu.

Odstraňování pravidel se týká jen těch zařízení, která jsou řízena systémem ISPadmin.

Při deaktivaci submodulu Simple Queues dojde automaticky k přepnutí na původní metodu shapingu – Queue Tree bez možnosti určení typu fronty.


Systémové nastavení

Pokud jsou splněny závislosti pro možnost aktivace submodulu Simple Queues a submodul je aktivní, přibudou v systémovém nastavení (Nastavení –> Syst. nastavení –> MikroTik) dva nové klíče pro globální nastavení vlastností metody Simple Queues.

  • mikrotik_default_shaping_type – možnost nastavit defaultní/výchozí použití metody shapingu u těch routerů typu MikroTik, u kterých není konkrétně nastavena jiná metoda. Ovlivněny budou všechny routery MikroTik v systému, u kterých je nastavena možnost výchozí (tímto klíčem dojde k přepnutí). Možnosti nastavení jsou: Queue Tree, Simple Queues.
  • mikrotik_default_queue_type – možnost nastavit defaultní/výchozí typ fronty z předdefinovaných typů front MikroTiku. Nastavený typ fronty se následně použije při vytváření queues. Nastavení je s aktivním submodulem Simple Queues platné i pro metodu Queue Tree. Možnosti nastavení jsou: default, default-small, ethernet-default, synchronous-default, wireless-default

Optimalizace IPv4 vs. IPv6

Metodu Simple Queues je možné využít i s IPv6.

Pokud je použití IPv6 v systému aktivní – nastavením klíče ipv6Enabled (Nastavení –> Syst.nastavení –> Obecné) zapisují se do SQ i adresy IPv6 nadefinované u klientských služeb internet (více informací o IPv6 v ISPA).

Nastavení klíče (ipv6Enabled) ovlivňuje i optimalizaci zápisu queues s IPv4:

  • ipv6Enabled zapnuté – adresy IPv6 i IPv4 se zapisují do target jednotlivě (neprovádí se, z důvodu náročnosti výpočtu, optimalizace)
  • ipv6Enabled vypnuté – adresy IPv4 se zapisují do target optimalizovaně (výpočtem se adresy před zápisem do queues shlukují do spojitých síť. rozsahů)

Nastavení routeru

Možnost nastavit specifickou metodu shapingu a typ fronty u konkrétního routeru typu MikroTik. Pokud jsou změněny výchozí hodnoty, tak nastavení není ovlivňováno globálními klíči mikrotik_default_shaping_type a mikrotik_default_queue_type.

  • Typ shapingu – možnost zvolit jinou metodu shapingu (mimo globálně výchozí) pro zvolený konkrétní router
  • Typ fronty – možnost zvolit jiný typ fronty (mimo globálně výchozí) pro zvolený konkrétní router
Nastavení typu shapingu a fronty u konkrétního routeru typu MikroTik
Nastavení typu shapingu a fronty u konkrétního routeru typu MikroTik

MikroTik

Pravidla Simple Queues se vytváří jako stromová struktura , která zohledňuje nastavení tarifů (agregaci) v systému ISPadmin.

Princip určení celkové rychlosti pro agregační skupinu je stejný jako v Queue Tree – [celkova_rychlost = ( pocet_sluzeb * rychlost ) / agregace].

Od verze ROS 7.3 je v Simple Queues povolena možnost nadefinovat velikost max-limitu nad dřívější limit 4,2Gb/s (viz changelog ROS 7.3).

K obnovení stromové struktury dochází pravidelně v době updatu konfigurace routeru Mikrotik formou přidáním nebo odebraním jednotlivých pravidel.

Při updatu konfigurace routeru MikroTik se nepoužívaná pravidla (dle nastavené metody shapingu) mažou.

Příklad:
Nastavení typu shapingu z QTREE na SQ se smažou ip/firewall/mangle pravidla klientů a také pravidla v queue/tree. Mažou se pouze pravidla zapsaná systémem ISPadmin (začínající ispadmin_).

OMEZENÍ
Každá skupina (sdílený tarif), která sdružuje určitý počet IP adres ze seznamu/spojitých sítí je omezena počtem 128 IP/sítí (limit MikroTiku). Pokud takový případ nastane, vytvoří se skupina další se stejnými vlastnostmi pro zbylé IP (nad 128). S tímto počtem IP adres souvisí i nastavení/použití optimalizace (viz info výše) – Optimalizace IPv4 vs. IPv6.

WinBox

Propsané Simple Queues vs. Queue Tree dle tarifu
Propsané Simple Queues vs. Queue Tree dle tarifu
Pravidla Queue Tree na MikroTiku
Pravidla Queue Tree na MikroTiku

Grafická vizualizace zátěže v nástroji WinBox (procentuální využití kapacity/rychlosti – max-limit):

  • 0–50 % dostupného trafficu využito – zelená
  • 51–75 % dostupného trafficu využito – žlutá
  • 76–100 % dostupného trafficu využito – červená
Barvy Simple Queues v nástroji WinBox
Barvy Simple Queues v nástroji WinBox

Vypnutí shapování

Tato možnost konfigurace je aktivní pouze při nastavené metodě shapování na routeru – Simple Queues (pouze typ routeru MikroTik).

Pokud je potřeba nastavit „neomezené“ shapování (tj. shapování vypnout) nastavením rychlosti bez limitu se zachováním záznamu přenosů (minimalizace zatížení CPU), tak je to možné nastavením možnosti Vypnout řízení rychlosti u konkrétního routeru ( Akce / Nouzový režim na routeru). Tento stav lze nastavit pouze na vybraném konkrétním routeru MikroTik.

Nastavení řízení rychlosti u konkrétního routeru MikroTik
Nastavení řízení rychlosti u konkrétního routeru MikroTik
Vypnutí řízení rychlosti
Vypnutí řízení rychlosti
Pravidlo s vypnutým řízením rychlosti
Pravidlo s vypnutým řízením rychlosti
Informace v přehledu routerů (typ MikroTik) o vypnutém řízení rychlosti
Informace v přehledu routerů (typ MikroTik) o vypnutém řízení rychlosti

Pro zapnutí normálního režimu shapování je možné tlačítkem – Normální provoz () v (Akce / Nouzový režim na routeru).

Nastavení normálního provozu
Nastavení normálního provozu

Provedená nastavení se projeví až po updatu konfigurace routeru (automaticky hromadně o půlnoci=master reset) nebo je možné provést manuální update konfigurace () konkrétního routeru v přehledu routerů (Hardware –> Routery –> Všechny).